سوره حج برای من یکی از آرامش بخش ترین سوره های قرآنه برای همین تصمیم گرفتم که بخشی از ترجمه ی آیات اولش رو در وبلاگم بنویسم و به این فکر کردم که خدای توانا با این همه عظمت و بزرگی نا محدود که در خیالم نمی گنجه و از درکم بیرونه در کلام خودش میگه (روز قیامت بسیار حادثه ی بزرگ و واقعه ی سختی خواهد بود) این ( بزرگ ) چه مفهومی داره

به نام خدای بخشنده ی مهربان

ای مردمان خداترس و پرهیزکار باشید که زلزله ی روز قیامت بسیار حادثه ی بزرگ و سختی خواهد بود (1)چون هنگامه آن روز بزرگ را مشاهده کنید هر زن شیرده طفل خود را از هول فراموش کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند و مردم را از وحشت آن روز بیخود و مست بنگری در صورتیکه مست نیستند و لیکن عذاب خدا سخت است (که از هول آن مردم چون مست و مدهوشند)(2)برخی از مردم از جهل و نادانی در کار خدا جدل می کنند و از پی شیطان گمراه کننده روند (3)در لوح تقدیر چننی فرض لازم شده که هر کس شیطان را دوست دارد و پیشوای خود سازد وی او را گمراه کند و از پی هر شیطان گمراه کننده روند (4) ای مردماگر شما در روز قیامت و قدرت خدا بر بعث مردگان شک و ریبی دارید بدانید که ما شما را نخست از خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه آنگاه از خون بسته آنگاه از پاره ی گوشت تمام و ناتمام تا در این انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما آشکار سازیم و از نطفه ها آنچه را مشیت یا تعلق گیرد و در رحم ها قرار دهیم تا بوقتی معین طفلی چون گوهر از صدف رحم بیرون آریم تا زیست کرده و بحد بلوغ و کمال برسد و برخی از شما در این بین بمیرد و برخی بسن پیری و دوران ضعف و ناتوانی برسد تا آنجا که که پس از دانش و هوش خرف شود و هیچ فهم نکند.زمین را بنگری وقتی خشک و بیگیاه باشد آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و تخم ها در آن نمو کنند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند(5)این آثار قدرت دلیل است که خدای قادر حق است و او البته مردگانرا زنده خواد کرد و او محققا بر هر چیز تواناست (6)

صدق الله علی العظیم
Free Image Hosting