قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خوام شد از این خاک غریب
که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق
قهرمانان را بیدار کند
قایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید
همچنان خواهم راند.
نه به آبی ها دل خواهم بست
نه به دیا-پریانی که سر آب به در آرند
و در آن تابش تنهایی ماهی گیران
می فشانند فسون از سر گیسوهاشان
همچنان خواهم خواند
همچنان خواهم راند
پشت دریاها شهریست
که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
بام ها جای کبوتر هایی ست که به فواره ی هوش بشری می نگرند.
دست هر کودک ده ساله ی شهر شاخه ی معرفتی ست
مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند
که به یک شعله به یک خواب لطیف
خاک موسیقی احساس تو را می شوند
و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد
پشت دریاها شهریست
قایقی باید ساخت..
برای دوست خوبم سحر!..
-------------------------------------------------------------------------------------------------
I 'll build myself a boat
and launch it on the sea
I'll sail away from this strange land
Where no one awakens the heroes
in the forest of love
My boat has no net
and my heart desires no pearl
I'll sail on and on
I'll not lose my heart to blue vistas
nor to the mermaids that rise from the water
and,in the intense solitude of the fishermen,
radiate charm from the tips of their tresses
I'll sing on
I'll sail on.
There is a city beyond the seas,
Where the windows open to elightment
where on the roofs,pigeons stare at the fountains of human intelligence.
and where each ten-year old holds a branch of inner knowledge.
The people of this city contemplate a mude wall
as if it were a flame ,or a lovley dream.
There,the earth hears the music of your feelings,
and the wind brings the sound of mythical birds on the wing.
Beyond the seas,there's a city !
I must build myself a boat...
Sohrab Sepehri
In memory of my dear friend " Sahar"