با خودم فکر میکنم که شروع یک حرکت چقدر نیاز به هدف و دلیل داره ؟
به یاد میارم که هروقت بی حاشیه مسیری رو شروع کردم و در اون گام برداشتم بیشتر از نتیجه راضی بودم تا زمانی که در پی دلیلی اون رو طی کردم.. وقتی به دنبال تجربه هستم خودم رو به راه می سپرم..بی بهانه.. که خود دلیل در حین راه آشکار میشه.
----------------------------------------------------------------------

I believe starting a path without thinking about what will happen next is more effective than thinking about it's causes.Because It's reasons will be presented by going through it..